O nadácii LÚČ
Celoročná výpomoc z Nadácie LÚČ v Žiline
- ozdravné pobyty v Gino parku Bešeňová pre klientov zariadenia LÚČ, v Chorvátsku
- oblečenie pre matky s deťmi – celoročne
- výpomoc pri potravinách, ovocí, pečivo z charity – celoročne
- preplácanie výletov, multifunkčný dom Turie – celoročne, týždenné letné tábory a víkendové pobyty
- materiál pre tvorivé dielne, knihy pre deti, učebné pomôcky
- finančná pomoc matkám pri vstupných prehliadkach
- spoluorganizovanie letných poznávaco-náučných výletov po Slovensku pre klientov zariadenia LÚČ – DSS, ZPB a ZNB
finančná výpomoc pre matky a deti – zabezpečovanie zdravotníckych úkonov
- finančná výpomoc rodinám v zariadení a pri príchode novej rodiny do zariadenia – zabezpečenie základných životných potrieb /oblečenie, jedlo, hygienické potreby.../
organizovanie koncertov, divadelných predstavení pre matky a deti
zorganizovanie Vianočných sviatkov, vrátane potravín a darčekov, Veľká noc, Deň matiek, Deň detí, koniec a začiatok šk. roka, Mikuláš a iné akcie
- finančné príspevky na spoločné pečenie pre všetky matky 1x mesačne a pri všetkých akciách poriadaných počas roka
- poriadanie športových aktivít
- integračné pobyty s rozdielnych komunít
- dobrovoľnícke pobyty pre mládež v rámci výmeny EU
Spolupráca s organizáciami, ktoré pracujú s minoritnými skupinami obyvateľstva / rómska komunita, bezdomovci ...../
- príspevok na zakúpenie motorového vozidla 3.000.- Eur. pre Domov sociálnych služieb, krízové stredisko pre detiSúčasťou činnosti Nadácie LÚČ je aj príprava aktivít rôzneho druhu pre matky s deťmi zo zariadenia LÚČ, J. Kráľa č. 7, Žilina. Matky s deťmi sa v rámci terapeutického plánu zúčastňujú mnohých aktivít, ktoré majú prispievať k rozvoju ich osobnosti, k zmene ich postojov a hodnôt a vôbec sa pripravujú na ďalšie povolanie. Navštevujeme športové a kultúrne podujatia, ako napr. filmové predstavenia, Bábkové a Mestské divadlo v Žiline. ŠKO Žilina nám poskytli možnosť navštevovať koncerty vážnej hudby, zúčastnili sme sa na vianočných koncertoch a tiež na Nedeľnom matiné pre deti, kde majú možnosť hravou formou spoznávať čaro hudby. Cez sviatky počas roka pripravujeme rôzne besiedky, vianočné akcie, karneval - fašiangový karneval, veľkonočné posedenie, spoločná výzdoba zariadenia a pod.. Do jednotlivých aktivít sú zapojené deti aj mamičky /s deťmi pripravujeme darčeky a program, matky obstarajú pohostenie a výzdobu/. Deti si pripravujú kultúrne programy, ktoré prezentujú na akciách ako napr. Dni nádeje, Oskar Žilinského kraja a pod.. naše deti sa tento rok zapojili do akcie Bambiriáda, kde si mohli vyskúšať rolu modeliek a modelov pri predvádzaní značiek Baťa a Lindex. Počas roka sme sa z výrobkami zo zariadenia LÚČ zúčastnili na viacerých výstavach – Veľkonočná výstava, Vianočná výstava, Za oknami zariadení, 13. Komnata a ....Pre obdobie letných, zimných a jarných prázdnin sme pripravili výlety do prírody, poznávacie zájazdy mimo Žiliny – 4. ročník projektu „Poznávame Slovensko, ozdravné pobyty v Thermálparku Bešeňová. Na základe projektu: „ Bicyklujeme, relaxujeme“, prostredníctvom, ktorého sa nám podarilo zabezpečiť pre klientov zariadenia LÚČ bicykle, realizujeme zaujímavé výlety do okolia Žiliny. Tretí rok sme sa zapojili do projektu Naša Žilina, ktorý bol zameraný na skrášľovanie prostredia zariadenia LÚČ. Pri rôznych príležitostiach /MDD, Deň matiek, Mikulášské posedenie a mnohé iné/ organizujeme posedenia a akcie spojené s diskotékou. Na obdobie letných prázdnin bol pripravený projekt pre deti a ich matky zo LÚČ cielený na ozdravno - poznávacie aktivity, ktorý sa realizoval v Multifunkčnom dome Turie. Aktivity boli zamerané na tvorivosť /práca s drevom, hlinou…/, relaxáciu a pod. Taktiež sme podnikali výlety do okolitých hôr a spoločenské a športové hry. Počas celého roka majú možnosť klienti zariadenia navštevovať Mestskú krytú plaváreň Žilina. Počas celého roka sa nám podarilo umiestňovať deti na ozdravné pobyty v ozdravovni Kremnické Bane. Tieto pobyty mali veľmi pozitívny vplyv na zdravotný stav detí, u ktorých sa vyskytujú psychické a fyzické problémy vyplývajúce z prostredia, v ktorom deti žili pred umiestnením v zariadení LÚČ. Nadácia LÚČ prostredníctvom sponzorských darov zabezpečuje pre ubytované matky a ich deti pomoc vo forme finančných prostriedkov na zakúpenie ovocia a potravín, na návštevu kultúrnych podujatí /divadlo, kino, koncerty/ a vo forme ošatenia. Nezabúda sa na matky, ktoré u nás v minulosti bývali a v súčasnej dobe majú problémy, s ktorými sa na nás obracajú. Pomoc je im poskytovaná formou poradenstva. Deti v týchto rodín sa zúčastňujú na aktivitách a táboroch organizovaných v zariadení LÚČ.

Zamestnanci NADÁCIE

externí: 7


Klienti NADÁCIE LÚČ:

- prevencia protidrogová
- prvý kontakt
- víkendové integračné pobyty v prírode pre rozdielne komunity
- pomoc pri riešení sociálno–ekonomických problémov
- pracovno-poradenská činnosť
- Dni nádeje
- víkendy pre vrstovnícku skupinu
- sociálno – psychologický výcvik pre mládež
- kurzy - pre dievčatá a matky „šička“ /prebieha priamo v zariadení LÚČ/
- činnosť s rodičmi závislých klientov
- projekty – aktivity pre deti a mládež z rizikových skupín


Vekové zloženie klientov:

- do 15 rokov - 4440 osôb
- od 15 do 18 rokov - 792 osôb
- od 18 do 26 rokov - 258 osôb
- nad 26 rokov - 321 osôb

Edičná činnosť NADÁCIE LÚČ:

- bulletin
- pohľadnice z víťazných prác deti a mládeže
- plagáty a informačný materiál

Mediálna činnosť:
- televízia JOJ
- televízia Markíza – Teleráno
- STV Bratislava - Dobré ráno
- upútavka Dni nádeje
- Televízia Patriot
- Rádio Frontinus
- Rádio Zet
- Rádio Rebeka
- Sro 4 - Rádio Regína
- Televízia SEVER
- Rádio Sever

Činnosť NADÁCIE LÚČ:

- rekvalifikačné kurzy – príprava
- prednášky a školenia
- integračné pobyty
- Dni nádeje
- Deň detí, Mikulášské posedenie a ostatná činnosť s deťmi
- individuálna činnosť s klientami a rodičmi
- Klub abstinujúcich narkomanov a Klub rodičov abst. narkomanov
- Dobrovoľnícke pobyty pre mladých ľudí v EU
- spolupráca s organizáciami , ktoré sa venuju minoritným skupinám obyvateľstva
- projekty